ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΑΡΘΡΟ 1

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Ιδρύεται σωματείο φοιτητών με την επωνυμία ΄΄Σύλλογος Φοιτητών Πολιτικών Επιστημών Θεσσαλονίκης΄΄ και με έδρα την Θεσσαλονίκη – Πανεπιστημιούπολη.

                Ο Σύλλογος έχει δική του σφραγίδα πάνω στην οποία αναγράφεται η επωνυμία του. Η σφραγίδα του σωματείου θα είναι στρογγυλή και κυκλικά θα γράφει ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α.Π.Θ. και στο κέντρο θα απεικονίζει το προφίλ του προσώπου του Περικλή.

 

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Σκοποί του Συλλόγου είναι:

1.      Ενεργητική θέση απέναντι στα εθνικά και διεθνή προβλήματα, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, οικολογικά.

2.      Προώθηση των δημοκρατικών διαδικασιών, της διαφάνειας, της δημιουργικής συνεισφοράς στην κοινωνική πρόοδο, της φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στους λαούς, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και υπεράσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας.

3.    Εξασφάλιση και διατήρηση των δικαιωμάτων της φοιτητικής κοινότητας και υπεράσπιση των συμφερόντων της μέσα στα διοικητικά όργανα της Ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και έξω από αυτά, με σκοπό της επίτευξη και εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της.

4.    Κατοχύρωση και διεύρυνση των συνδικαλιστικών ελευθεριών, όπως επίσης η κατοχύρωση του Πανεπιστημιακού Ασύλου, του ανεμπόδιστου διαλόγου και των Συνταγματικών δικαιωμάτων.

5.    Η ουσιαστική συμμετοχή των μελών του Συλλόγου στα κέντρα λήψης αποφάσεων των φοιτητικών Συλλόγων της Θεσσαλονίκης.

6.      Η προώθηση και επίλυση των φοιτητικών αιτημάτων και συμφερόντων και η κατοχύρωση τους, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες για το σύνολο των φοιτητών του τμήματος.

7.      Η ελεύθερη διακίνηση και διαμόρφωση φιλοσοφικών, κοινωνικών και πολιτικών ιδεών στον φοιτητικό χώρο με αντίθεση σε κάθε προσπάθεια ιδεολογικής ή πολιτικής αστυνόμευσης των φοιτητών.

8.      Ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση της ποιότητας εκπαίδευσης καθώς και η αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

9.       Η διασφάλιση και διατήρηση του αναφαίρετου δικαιώματος στη Δωρεάν Δημόσια Παιδεία.

10.  Η κατοχύρωση της αυτοδιοίκησης, της αυτονομίας και της αυτοτέλειας των Α.Ε.Ι., έχοντας σαν ιδιαίτερη επιδίωξη την θωράκιση και την οριστική αποδέσμευση της εκπαίδευσης από την οικονομική εξάρτηση και επιρροή των μονοπωλιακών φορέων.

11.    Η λήψη μέτρων για την κατοχύρωση της επαγγελματικής αποκατάστασης των πτυχιούχων της σχολής.

12.  Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στο νέο τμήμα των πολιτικών επιστημών, ο σύλλογος δραστηριοποιείται για την βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής και την αποκατάσταση του κτιριακού ζητήματος του τμήματος.

 

ΑΡΘΡΟ 3

ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ – ΠΟΡΟΙ

Οι σκοποί του Συλλόγου επιδιώκονται με τα παρακάτω μέσα:

1.      Αναλύσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, εκδόσεις, μορφωτικές ανταλλαγές, διοργάνωση καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων. Δημιουργία βιβλιοθήκης του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, προώθηση σύγχρονων τεχνολογιών (διαδίκτυο) καθώς επίσης και κάθε είδους δραστηριότητας με επιστημονικό, φιλοσοφικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιεχόμενο.

2.      Προβολή των φοιτητικών επιδιώξεων και αιτημάτων δια των μέσων μαζικής επικοινωνίας.

3.      Διαβήματα και παράθεση των αιτημάτων στις αρμόδιες διοικητικές και πανεπιστημιακές αρχές συντονισμός της δράσης με τους άλλους συλλόγους και διεθνείς οργανώσεις που έχουν παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και κινητοποιήσεις ανάλογα με τις εκάστοτε διαμορφωμένες συνθήκες.

4.       Η διαρκής επαφή των φοιτητών με την Ελληνική και Διεθνή κοινή γνώμη.

5.        Οποιοδήποτε άλλο μέσο προταθεί και ψηφιστεί από την Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου.

6.       Τα μέσα για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου.

Για την κάλυψη των οποιωνδήποτε αναγκών λειτουργίας του Σωματείου σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο θα πραγματοποιούνται έκτακτες εισφορές, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης.

 

ΑΡΘΡΟ 4

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

                Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα. Ο αριθμός των μελών του Συλλόγου καθορίζεται από τον αριθμό των ψηφισάντων στις τελευταίες φοιτητικές εκλογές.

Τακτικά μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν όλοι οι φοιτητές του τμήματος Πολιτικών Επιστημών της σχολής Ν.Ο.Π.Ε. Θεσσαλονίκης από την εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο. Ειδικότερα τακτικό μέλος του Συλλόγου γίνεται ο φοιτητής/φοιτήτρια που αποδέχεται το καταστατικό με την εγγραφή του στο μητρώο του συλλόγου και εκπληρώνει την ταμειακή του υποχρέωση. Το μέλος εγγράφεται υποχρεωτικά μόλις το ζητήσει. Τα μέλη οφείλουν στην αρχή κάθε ακαδημαϊκής περιόδου να ανανεώνουν την εγγραφή τους. Η ανανέωση της εγγραφής γίνεται με την απλή καταβολή της εισφοράς και είναι υποχρεωτική για να διατηρήσει ο φοιτητής/φοιτήτρια την ιδιότητα του μέλους. Σαν αναγνωριστικό στοιχείο καθορίζεται η απόδειξη πληρωμής της τακτικής εισφοράς. Το ύψος της ετήσιας εισφοράς καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση του τμήματος. Η εγγραφή των μελών γίνεται καθ΄όλη την διάρκεια του χρόνου εκτός της ημέρας των εκλογών.

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται όσοι πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύλλογο ή εργάστηκαν για σκοπούς όπως αυτοί του Συλλόγου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Τα επίτιμα μέλη ψηφίζονται από την Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και ύστερα από πρόταση δέκα μελών. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Μέλη το Συλλόγου δεν μπορούν να είναι: α)  όσοι έχουν ανώτερη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα, β) όσοι έχουν αστυνομική ιδιότητα, γ) όσοι ανήκουν σε παρακρατικές, φασιστικές, αντιδημοκρατικές οργανώσεις ή συνεργάζονται με αυτές και προβαίνουν σε παρόμοιες εκδηλώσεις εντός της σχολής, δ) όσοι έχουν την ιδιότητα μόνιμου στρατιωτικού.

 

ΑΡΘΡΟ 5

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις

Τα μέλη έχουν τις εξής υποχρεώσεις:

1.        να συμμετέχουν ενεργά στην πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου.

2.        να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του καταστατικού και να πειθαρχούν στις αποφάσεις των οργάνων του Συλλόγου.

3.        να καταβάλλουν την τακτική και τις έκτακτες εισφορές που καθόρισε το Δ.Σ.

4.        να μην ενεργούν μεμονωμένα εξ΄ονόματος του Συλλόγου, χωρίς την εντολή από το Σύλλογο.

Τα μέλη έχουν τα εξής δικαιώματα:

1.        να συμμετέχουν, κατά το καταστατικό, στη λήψη αποφάσεων.

2.       να συμμετέχουν, κατά το καταστατικό, στα όργανα του Συλλόγου

3.        να απολαμβάνουν με ισοτιμία κάθε καρπό της δράσης του Συλλόγου.

4.        να ασκούν κάθε δικαίωμα που τους παρέχεται απ΄ το παρόν καταστατικό.

5.        να προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν ότι συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου, με πρόταση (έγγραφη ή προφορική) προς τα όργανα διοικήσεως που είναι υποχρεωμένα να απαντήσουν στην πρόταση εγγράφως ή προφορικά στη Γενική Συνέλευση.

6.        έχουν δικαίωμα να εκφράζουν τις απόψεις του ελεύθερα μέσα και έξω από τα όργανα του Συλλόγου.

7.        κάθε μέλος έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα του Συλλόγου.

 

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Μέλος αποχωρεί:

1.     Όταν αποβάλλει την ιδιότητα του φοιτητή, με τη λήψη του πτυχίου του.

2.        Αν δεν ανανεώσει την εγγραφή του.

Μέλος διαγράφεται:

1.        Ύστερα από αίτηση του και παρέλευση τριών μηνών από την υποβολή της.

2.        Για την ανάπτυξη δραστηριότητας αντίθετης προς τους σκοπούς του Συλλόγου ή κατόπιν ΄΄βαριάς΄΄ παραβίασης των όρων του καταστατικού.

3.      Για μη συμμόρφωση του στις αποφάσεις των οργάνων του Συλλόγου (Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο κ.τ.λ.).

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

Μετά από έγγραφη αίτηση καταγγελία δέκα τουλάχιστον μελών του Συλλόγου προς το Δ.Σ., αυτό παραδίδει, επί αποδείξει στο υπό κατηγορία μέλος, έγγραφη την κατηγορία με την πρόσκληση να απολογηθεί στην πρώτη Γ.Σ., για την σύγκλιση της οποίας ειδοποιείται εγγράφως και η οποία θα απέχει τουλάχιστον δέκα μέρες από την επίδοση της κατηγορίας. Αν το υπό κατηγορία μέλος απουσιάζει από την Γ.Σ. ή καταθέσει εγγράφως την απολογία του, το θέμα εξετάζεται ερήμην του. Η απόφαση για τη διαγραφή παίρνεται με πλειοψηφία 2/3 και μπορεί να ανακληθεί από άλλη Γενική Συνέλευση με την ίδια πλειοψηφία.

Αν οι ίδιοι λόγοι συντρέχουν σε μικρότερο βαθμό, μετά από ίδια διαδικασία, επιβάλλεται η ποινή της προσωρινής αποβολής μέχρι ενός έτους, της οποίας η διάρκεια καθορίζεται από την Γ.Σ. ή η ποινή της επιπλήξεως. Η απόφαση γίνεται τελεσίδικη μετά από την επικύρωση της από την Γ.Σ. και με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων μελών.

Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να φέρει το ζήτημα της επικηρύξεως ποινής στην αμέσως επόμενη Γ.Σ. διαφορετικά η ποινή είναι άκυρη. Εκτός της διαγραφής άλλες ποινές είναι: η σύσταση, η μομφή, η προσωρινή διαγραφή.

 

ΑΡΘΡΟ 7

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Όργανα του Συλλόγου είναι:

1.        Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου.

2.        Το Διοικητικό Συμβούλιο.

3.        Οι Επιτροπές Ετών.

 

ΑΡΘΡΟ 8

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου. Αποφασίζει για κάθε υπόθεση του και ασκεί εποπτεία και έλεγχο πάνω στα υπόλοιπα όργανα του Συλλόγου.

Ειδικότερα:

1.        Κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

2.        Εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

3.        Αποφασίζει την διαγραφή μελών.

4.        Αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού και κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.

5.       Αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

6.      Αποφασίζει για την διάλυση του Συλλόγου.

παύει οποτεδήποτε τα όργανα του Συλλόγου, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι, και ιδίως εξαιτίας βαριάς παράβασης των καθηκόντων τους. Η παύση γίνεται μόνο από τακτική Γενική Συνέλευση όπου απαιτείται οπωσδήποτε απαρτία και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δεσμευτικές για όλους τους φοιτητές – μέλη του Συλλόγου.

 

ΑΡΘΡΟ 9

Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, τις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις και τις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.

Η ετήσια τακτική Γ.Σ. ή εκλογοαπολογιστική, συγκαλείται μόνο από το Δ.Σ. του Συλλόγου μία φορά το χρόνο. Η ετήσια τακτική συνέλευση και μόνον αυτή, κρίνει τον απολογισμό των απερχόμενων οργάνων του Συλλόγου.

Οι τακτικές Γ.Σ. συγκαλούνται υποχρεωτικά από το Δ.Σ. κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, η πρώτη τον Νοέμβριο και η δεύτερη στις αρχές του εαρινού εξαμήνου. Οι τακτικές Γ.Σ. συγκαλούνται με θέματα που ορίζονται στην ημερήσια διάταξη από το Δ.Σ. και τα μέλη του Συλλόγου.

Οι έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται για επείγοντα σοβαρά θέματα του Συλλόγου: α)με απόφαση του Δ.Σ. με αυξημένη πλειοψηφία, β) ή με 1/10 μελών του Συλλόγου. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι αυστηρά εκείνα που αναφέρονται στην απόφαση του Δ.Σ. ή στην αίτηση που προκάλεσαν την σύγκλιση της έκτακτης Γ.Σ. Στις έκτακτες Γ.Σ. ακολουθείται η διαδικασία των τακτικών.

 

ΑΡΘΡΟ 10

Η ανακοίνωση για την σύγκλιση τακτικής Γ.Σ. γίνεται μετά από απόφαση του Δ.Σ.

Η πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Γ.Σ. εκδίδεται από το Δ.Σ. υποχρεωτικά, στις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 9 στην Τρίτη παράγραφο, τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν την διεξαγωγή τους. Στην πρόσκληση σύγκλησης αναφέρεται σαφώς ο τόπος, ο χρόνος και ο λόγος σύγκλησης με τα θέματα της Γ.Σ.

Στην ειδική περίπτωση που το Δ.Σ. παραιτηθεί σαν σώμα, είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει προηγούμενα έκτακτη Γ.Σ. και να φέρει το θέμα της παραίτησης του σε αυτήν. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία, τα μέλη του Συλλόγου έχουν το δικαίωμα να συγκαλέσουν έκτακτη Γ.Σ. με μόνο σκοπό να εκλέξει προσωρινή διοικούσα επιτροπή και ενδεχόμενα να προκηρύξει εκλογές.

Στις Γ.Σ. έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα μέλη του Συλλόγου. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν πραβρίσκεται σε αυτήν το 1/3 τουλάχιστον των μελών του Συλλόγου. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η Γ.Σ. συνέρχεται στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα μετά από επτά ημέρες αν πρόκειται για τακτική ή μετά από δύο ημέρες αν πρόκειται για έκτακτη, οπότε θεωρείται οπωσδήποτε σε απαρτία.

 

ΑΡΘΡΟ 11

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΤΩΝ

Επιτροπές αρμοδιοτήτων: Για την προώθηση των σκοπών του Συλλόγου συγκροτούνται επιτροπές που εκλέγονται είτε από την Γ.Σ. είτε από το Δ.Σ. Το όργανο που επιλέγει καθορίζει και τις αρμοδιότητες τους. Σ΄ αυτές έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα μέλη του Συλλόγου.

Επιτροπές ετών: Οι επιτροπές ετών είναι 5μελείς, όσα και τα έτη του τμήματος και έχουν ετήσια θητεία. Εκλέγουν και εκλέγονται από τους φοιτητές κάθε έτους – μέλη του Συλλόγου. Οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου μπορεί να είναι υποψήφιο για την επιτροπή του έτους του. Οι εκλογές για την ανάδειξη επιτροπής έτους διεξάγονται μαζί με τις φοιτητικές εκλογές κάθε χρόνο. Για το εκάστοτε πρώτο έτος γίνονται εκλογές το νωρίτερο δυνατό μετά την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς, μετά από συνέλευση του α΄ έτους που θα τις προκηρύξει ή μετά από ορισμό τους από το Δ.Σ. Η θητεία αυτών των επιτροπών που προκύπτουν είναι μέχρι τις φοιτητικές εκλογές, οπότε και γίνονται για όλα τα έτη εκλογές επιτροπών ετών.

Οι ε/ε έρχονται σε επαφή και συνεργάζονται με το Δ.Σ. για την προώθηση των αιτημάτων του έτους, με σκοπό την ομαλότερη και πληρέστερη επίλυση ζητημάτων που αφορούν τον Σύλλογο.

Οι ε/ε έχουν δικαίωμα να συγκαλέσουν την συνέλευση έτους. Στις συνελεύσεις έτους λαμβάνουν μέρος οι φοιτητές του έτους, πλην όσων αναφέρονται στο άρθρο 4. Στις συνελεύσεις έχουν δικαίωμα να πάρουν αποφάσεις και να τις θέσουν προς υλοποίηση, αρκεί να μην αναιρούν αποφάσεις Γ.Σ. Σε περίπτωση που το Δ.Σ. δεν συμφωνεί με απόφαση έτους, συγκαλείται Γ.Σ. του συλλόγου και συζητάει το θέμα. Οι εκλογές για ε/ε γίνονται με χωριστά ψηφοδέλτια για κάθε παράταξη. Εκλογές με ενιαίο ψηφοδέλτιο μπορούν να γίνουν μόνο στην περίπτωση των επιτροπών α΄ έτους στην αρχή της ακαδημαϊκής χρονιάς πριν την διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών.

 

ΑΡΘΡΟ 12

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η διοίκηση του Σωματείου ανατίθεται σε ενδεκαμελές (11) συμβούλιο και αποτελείται από τους: Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα, Ταμία και έξι (6) μέλη.

Δικαιοδοσία αντιπροέδρου του Δ.Σ.: ο Αντιπρόεδρος συνεργάζεται με τον πρόεδρο και τον αναπληρώνει σε όλα του τα καθήκοντα όταν απουσιάζει.

Δικαιοδοσία Γενικού Γραμματέα: Ο Γενικός Γραμματέας διατηρεί τα βιβλία: πρακτικών Γ.Σ. και Δ.Σ. και το Πρωτόκολλο. Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και φροντίζει για την επικύρωση τους στην ίδια συνεδρίαση και βγαίνουν αντίτυπα για κάθε παράταξη. Συντάσσει τα πρακτικά των Γ.Σ. που εγκρίνονται από αυτήν. Κρατάει την σφραγίδα του Συλλόγου, συνυπογράφει με τον πρόεδρο όλα τα έγγραφα, διατηρεί την αλληλογραφία του Συλλόγου και διεξάγει γενικά κάθε γραφική εργασία. Σε ότι αφορά την σφραγίδα του Συλλόγου ορίζεται η μη κυκλική ροή της στις παρατάξεις και η φύλαξη της από τον γραμματέα.

Δικαιοδοσία ταμία του Δ.Σ.: Ο ταμίας εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις, που έχουν την σφραγίδα του Συλλόγου και την υπογραφή του ίδιου, τις ετήσιες και τις έκτακτες εισφορές των μελών και όλα γενικά τα έσοδα του Συλλόγου. Κάνει κάθε πληρωμή με βάση εντάλματα υπογεγραμμένα από τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα και σφραγισμένα με την σφραγίδα του συλλόγου, μετά από έγκριση της σχετικής δαπάνης από το Δ.Σ. Ο ταμίας διατηρεί το βιβλίο των οικονομικών και φυλάει σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής. Στο τέλος του έτους υποβάλλει τον απολογισμό της διαχείρισης (βάσει αυτού το Δ.Σ. συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό) και της περιουσίας του Συλλόγου.

Το Δ.Σ. διατηρεί τα παρακάτω βιβλία: α)βιβλίο πρακτικών Γ.Σ., β) πρωτόκολλο αποφάσεων, γ) βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ. δ) βιβλίο οικονομικών. Όλα τα βιβλία έχουν ορισμένες σελίδες και ο αριθμός σημειώνεται και σφραγίζεται στην αρχή του καθενός. Μετά την λήξη της ετήσιας θητείας του Δ.Σ. την έγκριση από την τακτική Γ.Σ. του απολογισμού του ισολογισμού από την απαλλαγή από κάθε ευθύνη, παραδίδει τα προαναφερόμενα βιβλία, την σφραγίδα και το ταμείο στην εφορευτική επιτροπή η οποία τα διατηρεί με ευθύνη της μέχρι την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. στο οποίο τα παραδίδει.

Η εκλογή του διοικητικού συμβουλίου διεξάγεται κάθε έτος κατά την ορισθείσα πανελλαδικώς ημέρα των φοιτητικών εκλογών.

Το νέο Δ.Σ. συνέρχεται υποχρεωτικά εντός 5 ημερών από την εκλογή του και εκλέγει με ψηφοφορία μεταξύ των μελών του, Πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γενικό γραμματέα, ειδικό γραμματέα και ταμία.

Στη συνέχεια καλείται και το απερχόμενο Δ.Σ. προκειμένου να παραδώσει στο νέο προεδρείο τα κλειδιά, τις σφραγίδες, το αρχείο και την περιουσία του συλλόγου με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής που υπογράφεται και από τα δύο προεδρία. Το εκλογικό υλικό φυλάγεται στα γραφεία του συλλόγου μέσα σε ιδιαίτερο χώρο, με την ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής και του Δ.Σ., για 15 μέρες, διάστημα κατά το οποίο μπορεί να υποβληθεί ένσταση στο αρμόδιο δικαστήριο.

 

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ Δ.Σ.

Το Δ.Σ. έχει την ευθύνη να προωθεί την υλοποίηση των αποφάσεων της Γ.Σ. βάσει του καταστατικού και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των σκοπών των καθορισμένων από την Γ.Σ. μέσα στα πλαίσια τα ορισμένα από αυτή. Διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου, παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των διάφορων ζητημάτων που αφορούν το σύλλογο. Φροντίζει για την υλοποίηση των αποφάσεων των Γ.Σ. και φροντίζει για την συμμετοχή του συλλόγου σε ανώτερη και ανώτατη συνδικαλιστική οργάνωση μετά από έγκριση της Γ.Σ.

Δικαιοδοσία του προέδρου του Δ.Σ.: Ο πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το σύλλογο δικαστικά, εξώδικα και ενώπιον των αρχών, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Γ.Σ. Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και έχει την γενική εποπτεία σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του Δ.Σ. Υπογράφει με τον γενικό γραμματέα όλα τα γενικά έγγραφα, εντάλματα πληρωμής καθώς και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προέδρου τον αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. Αν απουσιάζει και αυτός αναπληρώνεται από τον γενικό γραμματέα.

 

ΑΡΘΡΟ 14

Το Δ.Σ. συγκαλείται κάθε φορά από τον πρόεδρο ή από τα 4 μέλη με ανακοίνωση που ορίζει το χώρο, το χρόνο και τα θέματα της συνεδρίασης. Η κοινοποίηση στα μέλη του Δ.Σ. γίνεται 24 ώρες πριν από κάθε συνεδρίαση το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και έκτακτα όποτε παρουσιαστεί ανάγκη.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με απλή πλειοψηφία, με φανερή ψηφοφορία, εκτός από τα προσωπικά θέματα για τα οποία τυχόν να ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από το 1/3 των παρόντων μελών. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. που παίρνονται με απλή πλειοψηφία του όλου αριθμού ή παμψηφεί, αναθεωρούνται με παμψηφία του όλου αριθμού των μελών του Δ.Σ.

Απαρτία Δ.Σ.: Το Δ.Σ. θεωρείται σε απαρτία και για τις τακτικές και για τις έκτακτες συνεδριάσεις αν είναι παρόντα 7 μέλη. Αν στην αρχή της συνεδρίασης δεν υπάρχει απαρτία των 7 μελών, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται σε δύο μέρες οπότε απαρτία υπάρχει αν είναι παρόντα πάλι 7 μέλη. Κατ΄ αρχήν δεν συγκαλείται Δ.Σ. κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

 

ΑΡΘΡΟ 15

Τα μέλη του συλλόγου δικαιούνται να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. εκτός αν αποφασίσει αντίθετα η αυξημένη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δ.Σ. Τα μέλη του συλλόγου έχουν δικαίωμα λόγου μετά από απόφαση του Δ.Σ. λαμβανομένη με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση που οι παριστάμενοι διαταράσσουν την διαδικασία της συνέλευσης, το Δ.Σ. μπορεί με απόφαση της απλής πλειοψηφίας των παρόντων μελών του Δ.Σ. να τους αποβάλλει.

Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε 3 τακτικές συνεδριάσεις και σε 7 τακτικές ασυνεχείς συνεδριάσεις, χάνει την ιδιότητα του αυτοδικαίως. Την πρόταση μομφής που συνεπάγεται καθαίρεση του μέλους του Δ.Σ. μπορούν να την κάνουν το 1/10 των μελών του συλλόγου. Μέλος του Δ.Σ. υποβάλλει την παραίτηση του στο Δ.Σ. που γίνεται υποχρεωτικά δεκτή. Σε περίπτωση ανάκλησης, αποχώρησης ή διαγραφής μέλους του Δ.Σ. αυτό συμπληρώνεται από αναπληρωματικό της παράταξης του. Στην περίπτωση εξάντλησης των αναπληρωματικών της παράταξης η θέση μένει κενή. Αν παραιτηθεί η απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. (6 άτομα) και δεν υπάρχουν άλλοι αναπληρωματικοί, τότε το Δ.Σ. θεωρείται παραιτηθέν και προκηρύσσονται νέες εκλογές. Πάντως σε οποιαδήποτε περίπτωση, το Δ.Σ ασκεί όλα τα καθήκοντα του, ώσπου να αναλάβει το καινούριο.

Το Δ.Σ. παύεται πριν από την λήξη της θητείας του με απόφαση έκτακτης Γ.Σ. που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή με διατύπωση μομφής. Σε αυτές τις περιπτώσεις ειδικά απαιτείται απαρτία του ½+1 των τακτικών μελών και πλειοψηφία ¾ των παρόντων.

 

ΑΡΘΡΟ 16

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Τροποποίηση του καταστατικού επιτρέπεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία πρέπει να παρίσταται το ήμισυ τουλάχιστον των μελών και να ψηφίσουν υπέρ της τροποποίησης τουλάχιστον τα ¾ των παρόντων.

Κάθε ζήτημα που αφορά το σύλλογο και δεν προβλέπεται από το καταστατικό ρυθμίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται γι΄ αυτό το λόγο σύμφωνα με το νόμο και τα σχετικά άρθρα του παρόντος και οφείλει να λάβει απόφαση σύμφωνα με το πνεύμα του παρόντος. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των λοιπών σχετικών περί σωματείων νόμων.

 

ΑΡΘΡΟ 17

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το σωματείο συνίσταται για αόριστο χρόνο και διαλύεται ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με παρουσία του ημίσεως τουλάχιστον των μελών και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων. Επίσης διαλύεται αν τα μέλη του περιοριστούν σε λιγότερα από 10.

 

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από δεκαοχτώ άρθρα, αφού αναγνώσθηκε άρθρο προς άρθρο και στο σύνολο του ψηφίσθηκε και επικυρώθηκε κατά τη συνεδρίαση των ιδρυτικών του μελών και υπογράφηκε από αυτούς στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην Πανεπιστημιούπολη (αίθουσα μαθημάτων της Σχολής Πολιτικών Επιστημών) όπου συνήλθαν σήμερα 1 Νοεμβρίου 2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00μ.μ.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s
Αρέσει σε %d bloggers: